PROGRAM

NEXØ TORV

FREDAG 02.08

15:00 - 17:00

JAZZ FIVE


18:00 - 19:30

NANA RASHID


20:30 - 22:00

MAMES BABEGENUSH